Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2004-05-10.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2024-05-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-16.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-05-20.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://bip.pup.klobuck.pl/94/strona-glowna-bip.html?contrast=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Paweł Dyczkowski, p.dyczkowski@pup.klobuck.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 317 44 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępność lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-100 Kłobuck, ul. Długosza 114
Tel.: +48343174400
Faks: +48343171345
E-mail:
Strona internetowa: klobuck.praca.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114, 42-100 Kłobuck. Do budynku prowadzi wejście:

  • od ulicy Długosza - do wejścia prowadzi chodnik,
  • od ulicy Wodociągowej – do wejścia prowadzi brama wjazdowa.

Po wejściu do budynku na wprost wejścia znajduje się winda. Informacja znajduje się na wprost wejścia, od lewej strony.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze.
Na wewnętrznym parkingu urzędu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Powiatowy Urząd Pracy posiada przenośną pętlę indukcyjną, która znajduje się w pokoju 103.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wewnątrz budynku są oznaczenia kontrastowe.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Od sierpnia 2022 r. Zielona Linia realizuje bezpłatną usługę tłumacza języka migowego (PJM). Od tego czasu zarówno Klienci, jak i Pracownicy urzędów pracy mogą połączyć się z konsultantem, który zna PJM (Polski Język Migowy). W ten sposób możliwe jest uzyskanie informacji na temat usług urzędów pracy, jak i tłumaczenia rozmowy, która na żywo odbywa się w urzędzie – jeżeli pracownik urzędu potrzebuje tłumacza. Rozmowy mogą być rezerwowane z wyprzedzeniem minimum 30 min, maksimum 7 dni. Istnieje również możliwość połączenia od razu. 

Aby zarezerwować rozmowę w języku migowym należy wejść na stronę: https://zielonalinia.gov.pl/zl-migowy i kliknąć przycisk „Zarezerwuj rozmowę”. Po kliknięciu tego przycisku Użytkownik zostanie przekierowany na stronę z kalendarzem, gdzie będzie mógł wybrać dogodny termin połączenia z konsultantem Zielonej Linii. 
Po wyborze dnia i godziny rozmowy Użytkownik otrzyma na adres mailowy link, który umożliwi mu nawiązanie kontaktu z konsultantem Zielonej Linii o umówionej godzinie. Konsultant będzie czekał na połączenie przez 10 minut (licząc od zarezerwowanej godziny). 
Do połączenia z konsultantem Zielonej Linii potrzebne są:

  • komputer lub telefon z kamerą i funkcją wideo,
  • dostęp do Internetu,
  • dowolna przeglądarka internetowa.