Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przygotowaniu zawodowym dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych – oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 1. praktycznej nauki zawodu dorosłych – oznacza formę przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiającą przystąpienie do egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego. Program uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego. Praktyczna nauka zawodu trwa od 6 do 12 miesięcy. Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał odpowiednio egzamin zawodowy lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym otrzymuje odpowiednio certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy albo świadectwo czeladnicze.
 2. przyuczenia do pracy dorosłych – oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Program uwzględnia standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych może być skierowana osoba, która jest zarejestrowana jako:

 • osoba bezrobotna
 • osoba poszukująca pracy, która:
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe

Otrzymanie skierowania na przygotowanie zawodowe zależne jest od środków finansowych posiadanych przez powiatowy urząd pracy.

Wymiar  czasu  odbywania  przygotowania  zawodowego  dorosłych   nie   może  przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80 % czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez starostę publiczne centrum kształcenia zawodowego lub publiczną placówkę kształcenia ustawicznego  (w wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu).

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę. Jeżeli zajęcia teoretyczne prowadzi instytucja szkoleniowa, pracodawca obowiązany jest  udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego czasu wolnego w wymiarze przewidzianym programem.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu zawodowego, egzaminu czeladniczego  lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania. Jedyną możliwością przerwania przygotowania lub nieprzystąpienia odpowiednio do egzaminu zawodowego, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego  bez żadnych konsekwencji jest fakt podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Uczestnik, który z własnej winy przerwał program przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu może być   ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

Starosta refunduje pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu. Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje jednorazowa premia po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany uczestnik ukończył program przygotowania i zdał egzamin.

Premia nie przysługuje pracodawcy, z którym umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z winy pracodawcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 317-44-20 oraz w pokoju 205A.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.