Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

SZKOLENIA

 

Szkolenia są inicjowane, organizowane i finansowane w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, a w szczególności  w przypadku:
 • braku kwalifikacji zawodowych, 
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, 
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Na szkolenie może zostać skierowana zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:

1) osoba bezrobotna,
2) osoba poszukująca pracy, która:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest  w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jest żołnierzem rezerwy,
 • pobiera rentę szkoleniową,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
3) osoba będąca pracownikiem lub osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym,
4) osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu,
5) osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku dla bezrobotnych. Osobom poszukującym pracy w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje. 

UWAGA - dotyczy osób bezrobotnych pobierających zasiłek: 
bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku 
przysługuje prawo wyboru świadczenia!

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana z urzędu pracy na okres:
- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
- 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 
Osoba skierowana na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. 
 
Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.
 
Koszt szkolenia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 w/w Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza:
- uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
- koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych w wyniku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia,
- koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
- koszty badań lekarskich i psychologicznych wynikających z odrębnych przepisów,
- koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. 
 
Biorąc pod uwagę racjonalne wydatkowanie środków Funduszu Pracy i objęcie wsparciem możliwie szerokiej grupy osób uprawnionych możliwe jest sfinansowanie tylko jednej formy wsparcia (w przypadku ubiegania się przez osoby uprawnione o różne formy aktywizacji przysługuje jej prawo wyboru tylko jednej z form, na którą Urząd przyzna dofinansowanie). 
 
Koszty szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat. 
 
Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.