Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dział Rejestracji, Świadczeń i Informacji

REJESTRACJA W URZĘDZIE PRACY

Od 27 maja 2013 r. osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy może zarejestrować się w urzędzie pracy na dwa sposoby:

 1. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku przy ul. Długosza 114,
 2. przez internet na stronie praca.gov.pl

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ INTERNET

W celu podniesienia jakości obsługi klientów zgłaszających się do rejestracji w urzędach pracy od 27 maja 2013 roku uruchomiona została usługa umożliwiająca zarejestrowanie się w urzędzie pracy przez Internet logując się na stronie: praca.gov.pl (podstawa: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.)

Zgodnie z w/w uregulowaniami, aby dokonać rejestracji lub umówić termin rejestracji przez Internet konieczne będzie wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej praca.gov.pl.

W przypadku osób, które posiadają:

 • kwalifikowany podpis elektroniczny, albo
 • podpis zaufany (ePUAP),

osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy podaje we wniosku o dokonanie rejestracji wymagane dane, zapisywane w systemie PSZ,  załącza zeskanowane odpowiednie dokumenty, wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek posiadanym podpisem.

Rejestracji osoby jako bezrobotnego albo poszukującego pracy dokonuje się wówczas z dniem, w którym osoba złożyła w/w wniosek po opatrzeniu go posiadanym podpisem i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz odpowiedniego oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, posiadanym podpisem elektronicznym.

Osobie zarejestrowanej za pośrednictwem formularza elektronicznego, wszelkie dane i informacje oraz decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy w wyniku postępowania mogą być przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku nie posiadania przez bezrobotnego lub poszukującego pracy:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo
 • podpisu zaufanego (ePUAP),

osoba bezrobotna wypełniając formularz elektroniczny może wysłać zgłoszenie do rejestracji, na podstawie którego zarezerwuje wizytę i godzinę w urzędzie w celu potwierdzenia wprowadzonych danych oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Rejestracja przebiegnie bez zbędnego oczekiwania, bez pobierania numeru z kolejkomatu - bezpośrednio na wyznaczonym stanowisku!

W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w powyższym terminie zaprzestaje się przetwarzania w systemie teleinformatycznym danych przekazanych przez tę osobę.

WAŻNE!
Do rejestracji należy zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie. Osoba, która zgłosi się później niż była umówiona lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie zostanie zarejestrowana, a zgłoszenie do rejestracji przez Internet zostaje anulowane.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

 • nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, lub
 • odmowy przekazania wymaganych danych, lub
 • odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu, lub
 • nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z powyższych  podpisów, lub
 • niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w ustalonym terminie.

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH  I POSZUKUJĄCYCH PRACY W SIEDZIBIE PUP

REJESTRACJI DOKONUJE SIĘ W GODZINACH OD 715 DO 1430 NA PODSTAWIE NUMERÓW WYDAWANYCH PRZEZ AUTOMAT W HOLU TUT. URZĘDU.

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w PUP jako poszukującej pracy i bezrobotnej określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

 1. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej „właściwym powiatowym urzędem pracy”.
 2. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.
 3. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.”
 4. Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu aktualizacji danych dotyczących osoby zawartych w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy przez zastąpienie danych nieaktualnych danymi aktualnymi. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.
 5. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:
 • nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, lub
 • odmowy przekazania wymaganych danych, lub
 • odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu, lub
 • niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie.
 1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
 • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz powyższych dokumentów, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie oraz przetwarzania danych osobowych wraz z ich zakresem na podstawie przepisów Unii Europejskiej o sieci EURES.

 1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:
 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 • obywatelstwo albo obywatelstwa;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imiona rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • nazwisko rodowe;
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • liczbę dzieci na utrzymaniu, daty ich urodzenia oraz informację o samotnym wychowywaniu dzieci;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji, a także adres poczty elektronicznej lub numer telefonu lub inne dane kontaktowe, jeżeli posiada;
 • wykształcenie;
 • ukończone szkoły;
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 • poziom znajomości języków obcych;
 • posiadane uprawnienia zawodowe;
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy;
 • numer rachunku bankowego, jeżeli posiada. 
 1. Rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy stanowi elektroniczny zbiór danych o bezrobotnych i poszukujących pracy, uzyskanych w trakcie rejestracji oraz w trakcie posiadania statusu bezrobotnego albo poszukującego pracy, w tym w szczególności danych dotyczących proponowanych i udzielanych form pomocy określonej w ustawie, pozbawienia posiadanego statusu oraz przyczyn tego pozbawienia.
 2. Elektroniczna postać rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy nie wyłącza utrwalania wybranych danych i dokumentów w postaci papierowej, w szczególności własnoręcznie podpisanych oświadczeń, składanych przez osoby ubiegające się o zarejestrowanie w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie rejestracji oraz przez osoby zarejestrowane w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy w trakcie pozostawania w rejestrze.
 3. Powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zarejestrowanej kopię lub wydruk złożonego przez nią oświadczenia, wydruk danych z karty rejestracyjnej – na wniosek oraz informację o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz formach pomocy określonych w w/w ustawie – z urzędu.
 4. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście albo za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego na praca.gov.pl o wszelkich zmianach w danych przekazanych
  w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.
 5. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania, w przypadku gdy skutkuje to zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, informuje osobiście lub za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego
  na praca.gov.pl powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana i składa wniosek o przesłanie danych zgromadzonych w jej karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego
  ze względu na planowane miejsce zamieszkania.
 6. Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania w terminie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

Bezrobotny - zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - to osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g, lit. i, j, l oraz osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieucząca się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

a)   ukończyła 18 lat,

b)   nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 – lat mężczyzna,

c)   nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

ca)    nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

d)   nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

e)   nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym,  lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

f)     nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

 • zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
 • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,          

g)    nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,  wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

h)   nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

i)     nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

j)  nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,   

k)   nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6 w/w ustawy,

l)   nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

m) nie pobiera, na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna. 

Poszukujący pracy - zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - to osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 – 3, lub cudzoziemiec – członek rodziny obywatela polskiego, poszukujący zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy.

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu kłobuckiego.
 2. Karta stałego lub czasowego pobytu (dotyczy cudzoziemców).
 3. W przypadku osób bez zameldowania - oświadczenie rejestrującego się o zamieszkiwaniu na terenie powiatu kłobuckiego.
 4. Dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub prawo do wykonywania określonego zawodu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach).
 5. Osoba niepełnosprawna przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i jeśli posiada decyzję o przyznaniu świadczeń z tego tytułu – z ZUS, KRUS, ośrodka pomocy społecznej.
 6. Wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy).
 7. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy z urzędu gminy/miasta dotyczące powierzchni użytków rolnych w ha przeliczeniowych stanowiących własność, współwłasność lub posiadanie przez współmałżonka.
 8. Decyzja/zaświadczenie z KRUS o nie podleganiu z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku współmałżonków lub domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe).
 9. W przypadku stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracy nakładczej zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia brutto w rozbiciu  na poszczególne miesiące.
 10. W przypadku wykonywania pracy na umowę agencyjną, umowę zlecenie, wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
 11. W przypadku świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz umowa uaktywniająca. 
 12. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy działalności wykreślonych do dnia 31.12.2011 r.) oraz zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres i podstawę wymiaru opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
 13. Decyzja o utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej oraz zaświadczenie z ZUS dotyczące okresu jej pobierania.
 14. Zaświadczenie z ZUS dotyczące okresu pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia/innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków lub świadczenia.
 15. W przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oświadczenie potwierdzające okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, akt urodzenia dziecka, zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz dokumenty potwierdzające  zaistnienia okoliczności, o których mowa w w/w przepisie. 
 16. Książeczka wojskowa lub zaświadczenie potwierdzające okres odbywania zasadniczej służby wojskowej.
 17. Świadectwo zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego i zaświadczenie o wykonywaniu pracy wraz z wysokością osiąganego wynagrodzenia brutto w rozbiciu  na poszczególne miesiące.
 18. W przypadku osób powracających z zagranicy formularz U-1 (dawne E 301) dotyczący okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla osób bezrobotnych.
 19. W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny bezrobotnego, osoba winna posiadać ich numery PESEL. 
 20. Osoby uprawnione do zasiłku dla osób bezrobotnych składające przy rejestracji oświadczenie o przekazaniu należnego świadczenia na rachunek bankowy przedkładają dokument poświadczający jego posiadanie.

W/w dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach pracownik urzędu pracy ma prawo zażądać od osoby bezrobotnej dodatkowych, niezbędnych do ustalenia uprawnień, dokumentów.

Rejestrując się należy przedłożyć do wglądu oryginały w/w dokumentów. W celu przyspieszenia i usprawnienia rejestracji prosimy o przedkładanie oryginałów i kserokopii w/w dokumentów.

W przypadku osób, które wcześniej były już zarejestrowane w tut. Urzędzie i składały w/w dokumenty, w dniu kolejnej rejestracji przedkładają pracownikowi urzędu dowód osobisty oraz tylko i wyłącznie aktualizację istniejących dokumentów oraz te, których wcześniej nie dostarczyły.

FORMA I MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących odbywa się na stanowiskach 1 - 3 (parter, sala obsługi osób bezrobotnych, bilet A w systemie kolejkowym).

Po przedłożeniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości przez osobę bezrobotną lub poszukującą pracy oraz po poświadczeniu przez rejestrującego się własnoręcznym podpisem, w obecności pracownika urzędu, prawdziwości danych i oświadczeń podanych podczas rejestracji następuje: 

 1. wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o uznaniu za osobę bezrobotną oraz odmowie lub przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 2. ustalenie bezrobotnemu terminu wizyty u doradcy klienta.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o uznaniu za osobę bezrobotną oraz odmowie lub przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych następuje w dniu rejestracji lub listownie w terminie do 30-tu dni od dnia rejestracji.                 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy;
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

UWAGI:

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 715-1430, stanowiska 1 - 3 (parter, sala obsługi osób bezrobotnych, bilet A w systemie kolejkowym).

Informacje w sprawie rejestracji: tel. 34 3174452, 34 3174453 lub 34 3174454.


WYPŁATA ZASIŁKÓW ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU BEZROBOCIA

Zasiłek – zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych.


Stypendium – zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 35 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. 


Dodatek aktywizacyjny – zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.


Prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia, w tym w szczególności prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium oraz dodatku aktywizacyjnego przyznawane jest przez Starostę na podstawie danych zawartych w rejestrze bezrobotnych oraz dodatkowych dokumentów warunkujących przyznanie odpowiedniego świadczenia.

Prawo do świadczeń przysługuje uprawnionym pod warunkiem, że nie zaistnieją okoliczności powodujące ich utratę, wstrzymanie lub pozbawienie do nich prawa.

Odbiór zasiłków i innych świadczeń odbywa się osobiście w kasie Banku Spółdzielczego w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2 lub poprzez dokonanie przelewu na wskazany przez uprawnionego rachunek bankowy.

W przypadku udokumentowanej choroby lub podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego odbiór należnego zasiłku i innego świadczenia może być dokonany przez osobę upoważnioną przez uprawnionego do świadczeń wg obowiązującego wzoru upoważnienia bezrobotnego.

Nieodebrane świadczenia za dany miesiąc można pobrać w kasie Banku Spółdzielczego w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2 w terminach ustalonych w następnym miesiącu kalendarzowym na podstawie sporządzonych list świadczeń lub zwrócić się z wnioskiem o dokonanie przelewu na wskazany rachunek uprawnionego.


WYPŁATA ZASIŁKU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do pobrania zasiłku w imieniu uprawnionego.
 2. Pisemny wniosek uprawnionego o przekazanie należnych mu świadczeń na wskazany rachunek bankowy.

FORMA I MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na wizycie osoby w urzędzie.                 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego;
 3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

UWAGI:

Obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku: od poniedziałku do piątku w godzinach 715-1430, pokój 11 (parter, bilet G w systemie kolejkowym).

Informacje w sprawie osób bezrobotnych z prawem do zasiłku: tel. 34 3174456.                       


WYPŁATA DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego wraz z potwierdzeniem podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.

FORMA I MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu lub przesłaniu do tut. Urzędu odpowiedniego wniosku wraz z potwierdzeniem zatrudnienia (wykonywania innej pracy zarobkowej) następuje ustalenie terminu wypłaty dodatku aktywizacyjnego - pokój 11 (parter, bilet G w systemie kolejkowym) w godzinach 715-1430.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na wizycie osoby w urzędzie. 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

UWAGI:

Obsługa zainteresowanych: od poniedziałku do piątku w godzinach 715-1430pokój 11 (parter, bilet G w systemie kolejkowym).

Informacje w sprawie dodatku aktywizacyjnego: tel. 34 3174456.


WYPŁATA STYPENDIUM Z TYTUŁU ODBYWANIA SZKOLENIA, STAŻU I PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do pobrania stypendium z tytułu odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, w imieniu uprawnionego.
 2. Pisemny wniosek uprawnionego o przekazanie należnych mu świadczeń na wskazany rachunek bankowy.

FORMA I MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Stypendium z tytułu odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu.  W dniu skierowania osobie zostanie wydane zestawienie terminów wypłat stypendium.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na wizycie osoby w urzędzie.       

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

UWAGI:

Obsługa osób bezrobotnych z prawem do stypendium z tytułu odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych: od poniedziałku do piątku w godzinach 715-1430pokój 104 (parter, sala obsługi bezrobotnych, bilet I w systemie kolejkowym).

Informacje w sprawie wypłaty stypendium z tytułu odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych: tel. 34 3174439.


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku wydaje osobie zarejestrowanej jako bezrobotna zaświadczenie o okresie zarejestrowania, pobierania zasiłku i stypendium o wysokości tych świadczeń oraz o okresach niezdolności do pracy w poszczególnych latach kalendarzowych.

WYMAGANE DOKUMENTY 

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

FORMA I MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

W celu otrzymania zaświadczenia potwierdzającego rejestrację w tut. Urzędzie należy zgłosić się:

 1. w przypadku osób aktualnie niezarejestrowanych i zarejestrowanych bez prawa do zasiłku w godzinach 715-1430 do pokoju 11 (parter, bilet H w systemie kolejkowym).
 2. w przypadku osób aktualnie pobierających zasiłek dla osób bezrobotnych w godzinach 715-1430   do pokoju 11  (parter, bilet G w systemie kolejkowym).
 3. w przypadku osób aktualnie pobierających stypendium w tut. Urzędzie w godzinach 715-1430 do pokoju 104 (parter, sala obsługi bezrobotnychbilet I w systemie kolejkowym).

W celu otrzymania zaświadczenia o okresach zarejestrowania w tut. Urzędzie w latach poprzednich należy się zgłosić do pokoju 11  (parter, bilet G w systemie kolejkowym) w godzinach 715-1430.   

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie w obecności strony lub w terminie 7 dni. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.                

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy;
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

UWAGI:

Obsługa zainteresowanych: od poniedziałku do piątku w godzinach 715-1430.              

Informacja w sprawie zaświadczeń w przypadku osób:

1. aktualnie niezarejestrowanych oraz zarejestrowanych bez prawa do zasiłku – 34 3174455

2. aktualnie zarejestrowanych z prawem do zasiłku – 34 3174456

3. aktualnie zarejestrowanych z prawem do stypendium – 34 3174439

Informacja dotycząca zaświadczeń o okresach zarejestrowania w tut. Urzędzie w latach poprzednich – 34 3174456.