Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dział Instrumentów Rynku Pracy

PRACE INTERWENCYJNE

Miejsce załatwienia: pokój 205 A, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-20.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205A.

Wymagane dokumenty: wniosek o organizację prac interwencyjnych wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i pracodawca)

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

ROBOTY PUBLICZNE

Miejsce załatwienia: pokój 205 A, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-20.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205A.

Wymagane dokumenty: wniosek o organizację robót publicznych wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i organizator/pracodawca).

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Miejsce załatwienia: pokój 205 A, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-20.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205A.

Wymagane dokumenty: roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania  prac społecznie użytecznych (Gmina składa do 31 stycznia każdego roku).

Forma załatwienia sprawy: zawarcie porozumienia pomiędzy PUP a Gminą.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce załatwienia: pokój 206, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-21.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 206.

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z kompletem dokumentów (w tym biznes plan).

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Etapy postępowania w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 • przedłożenie i podpisanie wskazanej formy zabezpieczenia zwrotu środków,
 • zawarcie umowy o przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej,
 • wydatkowanie środków zgodnie z wnioskiem i warunkami zawartej umowy,
 • rozliczenie przyznanych środków najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

Miejsce załatwienia: pokój 206, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-22.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 206.

Wymagane dokumenty: wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Etapy postępowania w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 • przedłożenie i podpisanie wskazanej formy zabezpieczenia zwrotu środków,
 • podpisanie umowy w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • wydatkowanie środków przez podmiot zgodnie z wnioskiem i warunkami zawartej umowy nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 • stwierdzenie utworzenia stanowiska pracy przez PUP,
 • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej,
 • dokonanie przez PUP refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na podstawie przedłożonego wniosku wraz z kompletem dokumentów

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

STAŻE

Miejsce załatwienia: pokój 205, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-18, 34 317-44-19.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205.

Wymagane dokumenty: wniosek o organizację stażu wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i organizator).

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ

Miejsce załatwienia: pokój 205 A, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-18, 34 317-44-19.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205.

Wymagane dokumenty: wniosek o dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub opieki nad osobą zależną.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i osoba bezrobotna).

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  


PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH (Informacja o przygotowaniu zawodowym dorosłych)

Miejsce załatwienia: pokój 205 A, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-20.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205A.

Wymagane dokumenty: wniosek o organizację przygotowania zawodowego dorosłych wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony.

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.

BON NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY DO 30 ROKU ŻYCIA

Miejsce załatwienia: pokój 205 A, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-30.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205A.

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby do 30 roku życia wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i osoba do 30 roku życia).

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


BON ZATRUDNIENIOWY

Miejsce załatwienia: pokój 205 A, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-30.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205A.

Wymagane dokumenty: wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i pracodawca).

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 


BON STAŻOWY

Miejsce załatwienia: Pokój 205, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-18, 34 317-44-19.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205.

Wymagane dokumenty: wniosek o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i organizator).

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.


ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

Miejsce załatwienia: pokój 205 A, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-30.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205A.

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie świadczenie aktywizacyjnego za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i pracodawca).

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 


DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

Miejsce załatwienia: pokój 205 A, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-30.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205A.

Wymagane dokumenty: wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i pracodawca).

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 


REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Miejsce załatwienia: pokój 205 A, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-20.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 205 A.

Wymagane dokumenty: wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i pracodawca).

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 


GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY

Miejsce załatwienia: pokój 206, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-22.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 206.

Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i pracodawca).

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 


ŚRODKI DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Miejsce załatwienia: pokój 206, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-22.

Miejsce złożenia dokumentów: kancelaria podawcza, pokój 206.

Wymagane dokumenty: wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej wraz z kompletem dokumentów.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Etapy postępowania w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 • negocjacje warunków umowy,
 • przedłożenie i podpisanie wskazanej formy zabezpieczenia zwrotu środków,
 • podpisanie umowy w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej,
 • rozliczenie i wydatkowanie przyznanych środków.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejsce załatwienia: pokój 206, I piętro.

Numer telefonu: 34 317-44-22.

Miejsce złożenia dokumentów: informacja, kancelaria podawcza, pokój 206.

Wymagane dokumenty: wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Forma załatwienia sprawy: pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą– w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (PUP i pracodawca).

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Etapy postępowania  przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 • negocjacje warunków umowy,
 • przedłożenie i podpisanie wskazanej formy zabezpieczenia zwrotu środków,
 • podpisanie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • przedstawienie przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy,
 • rozliczenie i wydatkowanie przyznanych środków.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.