Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe informacje

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej.

Europejski Fundusz Społeczny zajmuje się następującymi dziedzinami:

 • promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu,
 • przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego, 
 • kształceniem ustawicznym, 
 • doskonaleniem kadr gospodarki,
 • rozwojem przedsiębiorczości,
 • zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.

Jednym z programów opracowanych do wdrażania Europejskiego Funduszu Europejskiego był Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.

Głównym celem SPO RZL była „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

Cele SPO RZL są realizowane poprzez następujące Działania podejmowane w ramach trzech Priorytetów:

Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna.
Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Ma on służyć również działaniom na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Celem priorytetu jest też wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Celem tego priorytetu jest rozszerzanie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu. Istotne jest również włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejne cele priorytetu to podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy. Priorytet ten ma wreszcie na celu poprawę jakości pracy administracji publicznej poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń.

Priorytet 3: Pomoc techniczna
Celem tego priorytetu jest wsparcie instytucji zajmujących się wdrażaniem SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.

   

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

W nowym okresie programowania, tj. w latach 2007 – 2013 Europejski Fundusz Społeczny wdrażany jest poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i  biernych zawodowo.

2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.

4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.

5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.

6. Wzrost spójności terytorialnej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:

 • Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw   oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
 • Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Priorytet V: Dobre rządzenie

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

 • Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
 • Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
 • Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zainteresowań dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku jest przede wszystkim Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, który stwarza możliwość prowadzenia aktywnej polityki rynku pracy ukierunkowanej na przeciwdziałanie lokalnym problemom osób bezrobotnych zamierzających wejść na rynek pracy i utrzymać się na nim.

Dla Priorytetu VI aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo stanowi podstawowe wyzwanie polityki zatrudnieniowej państwa, szczególnie w kontekście dokonujących się przemian społecznych, gospodarczych i demograficznych, które wpływają na strukturę rynku pracy. Jednocześnie, ze względu na terytorialne zróżnicowanie poziomu bezrobocia, a także lepszą możliwość rozpoznania specyficznych problemów występujących w wymiarze lokalnym i regionalnym, pomoc kierowana do osób bezrobotnych i biernych zawodowo realizowana jest przede wszystkim na poziomie regionu, przy jednoczesnej współpracy i zaangażowaniu szerokiego grona podmiotów działających na rzecz aktywizacji w skali regionalnej.

Wsparcie w ramach Priorytetu koncentruje się przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Grupy te obejmują m.in. osoby młode, które nie posiadają doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, kobiet, osób starszych mających trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, a także osób niepełnosprawnych, poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto wsparcie w ramach Priorytetu będzie adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacji.

W ramach Priorytetu duży nacisk położony jest na podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, w tym zwłaszcza na wczesną identyfikację potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego, a także na zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, które odgrywają kluczową rolę w początkowym okresie pozostawania bez zatrudnienia. Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu jest również tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, obejmujące m.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia, bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń, kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy. Pomoc będzie koncentrowała się również na rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmując m.in. doradztwo, szkolenia adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku korzystając z możliwości pozyskania środków płynących z akcesji Polski do Unii Europejskiej już od 2004 roku przystąpił do cyklicznego opracowania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tych projektów przez PUP pozwoliła zdecydowanie większej liczbie osób bezrobotnych z terenu powiatu kłobuckiego zdobyć niezbędne doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, uruchomić własną działalność gospodarczą, co umożliwiło osobom bezrobotnym faktyczne zaistnienie na rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronach internetowych:

www.efs.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.mrr.gov.pl