Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania podstawowe poszczególnych działów Urzędu

Do zakresu działania Wydziału Centrum Aktywizacji Zawodowej należy bieżąca współpraca przez n/w działy w zakresie zintensyfikowania działań aktywizujących osoby bezrobotne oraz pracodawców co w zasadniczy sposób poprawi jakość działań podejmowanych na rzecz realizowania autentycznych potrzeb klientów i ich otoczenia, a także usprawni korzystanie z usług i instrumentów rynku pracy:


Do zakresu zadań podstawowych Działu Instrumentów Rynku Pracy w szczególności należy:

 1. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizacje zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 2. inicjowanie, organizowanie i realizowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych i promocji zatrudnienia, w tym inicjowanie i realizacja programów specjalnych (we współpracy z Powiatową Radą Rynku Pracy) oraz projektów pilotażowych,
 3. inicjowanie, organizowanie oraz przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej Programów Regionalnych,
 4. przygotowywanie i realizowanie projektów w zakresie zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i FP,
 5. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego cześć powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,
 6. inicjowanie, organizowanie oraz przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej Programu Aktywizacja i Integracja, w tym przedkładanie do zaopiniowania przez Powiatową Radę Rynku Pracy celowości realizacji PAI,
 7. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem PAI oraz ocena efektywności programu,
 8. stosowanie instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy, w tym:
  1. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
  2. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu, jeżeli prace, do wykonywania których został skierowana osoba uprawniona, są wykonywane poza miejscem jego zamieszkania lub pobytu,
  3. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania, w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
  4. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
  5. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania uprawnionej osobie kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te osoba została skierowana przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc,
  6. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej refundacji kosztów doposażenia  lub wyposażenia stanowiska pracy,
  7. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej przyznania jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczącego podjęcia działalności gospodarczej,
  8. przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej refundowania kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 9. inicjowanie, organizowanie oraz przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych,
 10. inicjowanie, organizowanie oraz przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania prac społecznie użytecznych,
 11. przygotowanie stosownej dokumentacji oraz finansowanie bonów: stażowego, zatrudnieniowego oraz bonu na zasiedlenie.
 12. inicjowanie, organizowanie oraz przyznawanie pracodawcom lub przedsiębiorcom grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla uprawnionych osób bezrobotnych.
 13. inicjowanie oraz przyznawanie pracodawcom świadczeń aktywizacyjnych za zatrudnienie uprawnionych osób bezrobotnych.
 14. dokonywanie pracodawcom refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
 15. inicjowanie oraz realizacja dofinansowań wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
 16. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych oraz ocena ich efektywności,
 17. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem bonów: stażowych, zatrudnieniowych na zasiedlenie, grantów na utworzenie stanowiska pracy, świadczeń aktywizacyjnych, refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowania wynagrodzenia dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz ocena ich efektywności
 18. przygotowanie dokumentacji dotyczącej refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i osoba zależną,
 19. ustalanie uprawnień oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej finansowania studiów podyplomowych,
 20. ustalanie uprawnień oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej finansowania stypendiów dla bezrobotnych podejmujących dalszą naukę,
 21. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 22. opracowanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
 23. współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
 24. podejmowanie działań związanych z jak najpełniejszym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych poprzez realizację instrumentów rynku pracy:
  1. staże,
  2. przygotowanie zawodowe dorosłych,
  3. prace interwencyjne,
  4. zwrot kosztów, o których mowa w pkt 8 lit. a,d,e,
  5. finansowanie kosztów, o których mowa w pkt 8 lit.c,
  6. studia podyplomowe,
  7. bony stażowe,
  8. bony na zasiedlenie,
  9. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
  10. zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne,
  11. przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  12. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 25. udzielanie wsparcia osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników poprzez  przyznanie jednorazowo środków na podjecie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi,
 26. opracowanie comiesięcznych zestawień dotyczących środków przeznaczonych na aktywizacje zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy będących w dyspozycji PUP oraz stanu ich wydatkowania i zaangażowania,
 27. bieżąca ocena, dążenie i nadzór nad optymalizacją efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, rozumianych jako usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków będących w dyspozycji PUP, dla których określone zostaną przez MRPiPS stosowne wskaźniki,
 28. sporządzanie sprawozdań, informacji i opracowań statystycznych dla jednostek nadrzędnych i Dyrekcji PUP w zakresie realizowanych zadań,
 29. bieżące monitorowanie i sporządzanie dokumentacji z realizowanych programów współfinansowanych z Unii Europejskiej,
 30. sporządzanie wykazu pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz umieszczanie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 30 dni,
 31. wydawanie decyzji administracyjnych, a w szczególności:
  1. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z FP oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na uruchomienie działalności gospodarczej,
 32. windykacja nienależnie pobranych świadczeń,
 33. ochrona bezpieczeństwa informacji,
 34. udostępnianie klientom urzędu informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.,
 35. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań urzędu, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,
 36. opracowanie i upowszechnianie publikacji z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy,
 37. wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom o uzyskanej pomocy de minimis, osobom odbywającym staż o odbyciu stażu,
 38. współpraca z pracodawcami w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego w szczególności należy:  

 1. realizowanie zadań w zakresie pośrednictwa pracy, w tym poprzez:
  • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  • stałą współpracę z pracodawcami w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonej w ustawie,
  • upowszechnianie ofert pracy, w tym przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego ds. pracy, miejsc odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, subsydiowanych i doposażonych lub wyposażonych ze środków Funduszu miejsc pracy, w tym: wydawanie skierowań, informowanie o przysługujących prawach i obowiązkach osób objętych w/w programami, kierowanie na badanie lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji  i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, w tym także poprzez giełdy pracy oraz targi pracy,
  • współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
  • informowanie bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców o przysługujących im prawach i obowiązkach,
  • opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy,
  • badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z wydaniem opinii w ramach postępowania o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
  • realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pracę sezonową,
  • współpraca z organami kontrolnymi: Placówkami Straży Granicznej oraz Państwową Inspekcją Pracy,
  • współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej,
  • wykonywanie zadań w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy, w tym współpraca z Marszałkiem województwa, WUP oraz akredytowanymi agencjami zatrudnienia w zakresie realizacji zadań w ramach sieci EURES.
 2. realizowanie zadań w zakresie poradnictwa zawodowego, w tym poprzez:
  • udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
  • udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu,  zmianę kwalifikacji, podjecie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanych przez powiatowe urzędy pracy,
  • udostępnianie zasobów informacji zawodowych w siedzibie PUP do samodzielnego wykorzystania przez osoby w nim zarejestrowane lub niezarejestrowane,
  • udzielnie pracodawcy krajowemu pomocy w:  doborze kandydatów do pracy na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych, w indywidualnym rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną.
 3. realizowanie zadań w zakresie organizacji szkoleń, w tym poprzez:
  • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizacje szkoleń,
  • inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń w ramach: szkoleń indywidualnych, szkoleń grupowych oraz umów trójstronnych, w tym także dokonywanie wyboru  instytucji szkoleniowej i zawieranie umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi, kierowanie osób na szkolenia, monitorowanie przebiegu szkoleń, prowadzenia analiz skuteczności i efektywności szkoleń,
  • przygotowanie stosownej dokumentacji oraz finansowanie bonu szkoleniowego,
  • realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
  • dążenie i nadzór nad optymalizacją efektywności zatrudnieniowej  i kosztowej, zgodnie ze wskaźnikami ogłaszanymi przez MPiPS,
  • realizowanie zadań wspierających podstawowe usługi rynku pracy, w tym: przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania  kosztów przejazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy, przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy, przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania bezrobotnemu kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez powiatowy urząd w związku ze skierowaniem na szkolenie i odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
  • inicjowanie, organizowanie oraz przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania szkoleń dla bezrobotnych oraz osób poszukujących  pracy, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 3 ustawy,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej refundacji kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • udzielanie pożyczek na sfinansowanie  kosztów szkolenia,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów szkolenia poszukującego pracy skierowanego na szkolenie,
  • nadzór nad przebiegiem szkoleń,
  • ustalanie uprawnień oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie przez bezrobotnego, poszukującego pracy, świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
  • podejmowanie działań związanych z jak najpełniejszym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania wydatków na: szkolenia,  skierowanie na badania lekarskie lub psychologiczne mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do uczestnictwa w szkoleniu, przeprowadzonych na wniosek powiatowego urzędu pracy, realizację bonu szkoleniowego, szkolenia na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,
  • udzielnie wsparcia osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji dotyczącej finansowania kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym,
  • opracowywanie comiesięcznych zestawień dotyczących środków przeznaczonych na szkolenia będących w dyspozycji PUP oraz stanu ich wydatkowania i zaangażowania,
  • wydawanie decyzji administracyjnych, a w szczególności orzekających o:  przyznaniu oraz utracie prawa do zwrotu kosztów dojazdu na miejsce odbywania szkoleń, obowiązku zwrotu nienależnej refundacji kosztów dojazdu na miejsce odbywania szkoleń, odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia związanego z odbywaniem szkolenia,
  • windykacja nienależnie pobranych świadczeń.
 4. realizowanie zadań wspólnych dla działu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego w szczególności:
  • stała opieka nad bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, w szczególności przygotowanie i nadzór na realizacją indywidualnego planu działania, świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie,
  • współpraca z gminami oraz podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja,
  • udzielanie pomocy bezrobotnym, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz działań aktywizacyjnych zleconych przez Marszałka województwa,
  • współpraca z Marszałkiem województwa, WUP oraz akredytowanymi agencjami zatrudnienia w zakresie realizacji działań aktywizacyjnych,
  • realizacja programów regionalnych na podstawie porozumień zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy,
  • przyznawanie bonów: szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego oraz bonu na zasiedlenie,
  • współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi w zakresie zadań przewidzianych dla Starosty w związku z udzieleniem przez BGK pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urząd pracy,
  • współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
  • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, w tym organizowanie giełd pracy i targów pracy,
  • opracowanie i realizacja – zgodnych z powiatową strategia dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, programów działań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w szczególności osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej oraz przestrzegania ich praw,
  • inicjowanie, organizowanie i realizacja projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych i promocji zatrudnienia, w tym inicjowanie programów specjalnych oraz projektów pilotażowych,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób,
  • sporządzanie  sprawozdań, informacji i opracowań statystycznych dla jednostek nadrzędnych i Dyrekcji PUP w zakresie realizowanych zadań,
  • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt lub stan prawny, które wynikają z ewidencji prowadzonej przez dział,
  • ochrona bezpieczeństwa informacji,
  • udostępnianie klientom urzędu informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.,
  • udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań urzędu pracy, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.”

Do zakresu zadań podstawowych Działu Rejestracji, Świadczeń i Informacji w szczególności należy:

 1. rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku,
 3. obsługa bezrobotnych z prawem do stypendium z tytułu odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki i uczestnictwa w studiach podyplomowych,
 4. obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i osób poszukujących pracy,
 5. ustalanie uprawnień oraz naliczanie świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy, a w szczególności:
  • zasiłków, o których mowa w art. 72 Ustawy,
  • składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłku, o których mowa w art. 72 ust. 13 Ustawy,
  • dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48 Ustawy,
 6. naliczanie świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy, a w szczególności:
  • stypendium z tytułu odbywania szkolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 3 w/w Ustawy,
  • stypendium z tytułu odbywania stażu, o którym mowa w art. 53 ust. 6 w/w Ustawy,
  • stypendium z tytułu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, o którym mowa art. 53g ust. 1 w/w Ustawy,
  • stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, o którym mowa w art. 55 ust. 1 w/w Ustawy,
  • stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych, o którym mowa w art. 42a ust. 5 w/w Ustawy,
  • składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od w/w stypendiów (art. 54 w/w Ustawy).
 7. wydawanie decyzji, a w szczególności decyzji orzekających o:
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy.
 8. badanie zasadności odwołań od decyzji na podstawie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego,
 9. windykacja nienależnie pobranych świadczeń,
 10. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt lub stan prawny, które wynikają z ewidencji prowadzonej przez Dział,
 11. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w imieniu płatnika, a w szczególności sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych osób bezrobotnych (obsługa programu Płatnik),
 12. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a w/w ustawy.
 13. współpraca z organami rentowymi, Państwową Inspekcję Pracy oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
 14. archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych,
 15. przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy,
 16. przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy, opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji,
 17. gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług Urzędu,
 18. udostępnianie klientom Urzędu Pracy informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.,
 19. udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań Urzędu Pracy, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,
 20. ochrona bezpieczeństwa informacji.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo–Księgowego w szczególności należy:

 1. opracowanie projektów planów finansowych PUP,
 2. gospodarowanie środkami budżetowymi, FP i innych funduszy celowych w ramach ustalonych limitów,
 3. gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
 4. kontrola dyscypliny budżetowej,
 5. kontrola dyscypliny wydatków z FP i innych funduszy celowych,
 6. kontrola dyscypliny wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 7. dokonywanie płatności związanych z gospodarowaniem środkami FP i innych funduszy celowych,
 8. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z FP i innych funduszy celowych,
 9. dokonywanie płatności związanych z gospodarowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
 10. rozliczanie i ewidencjonowanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 11. dokonywanie płatności związanych z gospodarowaniem środkami budżetowymi i innymi wg potrzeb,
 12. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych budżetu i innych według potrzeb,
 13. ewidencjonowanie i rozliczanie dochodów pochodzących z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,
 14. obsługa kasowa budżetu, funduszy celowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych wg potrzeb,
 15. przygotowanie dokumentów i wydawanie decyzji oraz dokonywanie płatności dotyczących finansowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
 16. sprawdzanie, rozliczanie i finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne za bezrobotnych w systemie elektronicznym,
 17. korygowanie dokumentów rozliczeniowych w systemie elektronicznym w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na osoby bezrobotne,
 18. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości księgowej w zakresie budżetu, funduszy celowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych wg potrzeb,
 19. kontrasygnata czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań majątkowych dla PUP, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Skarbnika Powiatu,
 20. nadzór finansowy nad prawidłowością realizacji umów zawieranych przez jednostkę z innymi podmiotami,
 21. obliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP oraz naliczanie i wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego dotyczących pracowników zatrudnionych w PUP oraz ich ewentualne korekty,
 22. naliczanie, zapłata i ewidencja wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom,
 23. ochrona bezpieczeństwa informacji.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno–Administracyjnego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń wewnętrznych Urzędu,
 2. projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji,
 3. opracowanie projektów planów działania,
 4. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP,
 5. obsługa kancelaryjna Urzędu,
 6. gromadzenie i przechowywanie korespondencji,
 7. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 8. sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi Urzędu wniosków w sprawie potrzeby zatrudnienia nowych pracowników na wolnych stanowiskach pracy w poszczególnych działach,
 9. organizowanie pracy i obsługa komisji rekrutacyjnej,
 10. kontrola dyscypliny pracy,
 11. organizowanie praktyk zawodowych i studentów,
 12. prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników,
 13. obsługa ZFŚS,
 14. przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
 15. opracowanie planu szkoleń pracowników Urzędu,
 16. organizowanie kursów i szkoleń dla pracowników Urzędu oraz członków Rady Rynku Pracy,
 17. opracowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników Urzędu,
 18. nadzór nad archiwizacją dokumentów dotyczących bezrobotnych,
 19. archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu z zastrzeżeniem pkt 18,
 20. administrowanie majątkiem Urzędu,
 21. zabezpieczenie pracowników Urzędu w środki techniczno-bytowe oraz BHP,
 22. ewidencja przychodów i rozchodów materiałów,
 23. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu,
 24. dokonywanie zakupów towarów i usług według potrzeb Urzędu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz procedurą wewnętrzną,
 25. obsługa techniczna Powiatowej Rady Rynku Pracy,
 26. prowadzenie spraw z zakresu BHP i P.POŻ. w Urzędzie,
 27. ochrona bezpieczeństwa informacji.

Do zakresu zadań osób zatrudnionych na Samodzielnym Stanowisku Pracy Informatyka należy w szczególności:

 1. obsługa systemu e-Urząd oraz nadzór nad prawidłową informatyzacją oraz e-administracją urzędu, zgodnie z ustawą o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 2. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego w urzędzie,
 3. nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania,
 4. administrowanie siecią komputerową i bazami danych oraz nadzór nad poprawnym ich działaniem,
 5. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i strony www urzędu oraz ich bieżąca aktualizacja,
 6. ochrona bezpieczeństwa informacji,
 7. współpraca w zakresie zamówień publicznych,
 8. współpraca z MRPiPS w zakresie planu wydatków informatycznych,
 9. współpraca w zakresie obsługi pism w systemie e-DOK.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. informowanie administratora przetwarzającego dane oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach wynikających z RODO i doradztwo w tej sprawie,
 2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia i innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu oraz powiązane z tym audyty,
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonanie zgodnie z art. 35 RODO,
 4. współpraca z organem nadzorczym (PUODO),
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacje we wszystkich innych sprawach,
 6. udzielanie osobom, których dane są przetwarzane informacji we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz o prawach im przysługujących, wynikających z RODO.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy obsługa prawna Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

 1. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu aktów prawnych,
 2. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych,
 3. opiniowanie pod względem formalno - prawnym umów, decyzji, aktów organizacji wewnętrznej, zarządzeń i uchwał,
 4. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawartych przez PUP, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
 5. wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania PUP,
 6. udział w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
 7. informowanie Dyrektora i kierowników działów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności PUP.