Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja publiczna i rejestr publiczny

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

 1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  1. zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, 
  2. projektowaniu aktów normatywnych, 
  3. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań, 
 2. podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. statusie prawnym lub formie prawnej, 
  2. organizacji, 
  3. przedmiocie działalności i kompetencjach, 
  4. organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, 
  5. strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, 
  6. majątku, którym dysponują, 
 3. zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, 
  2. trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, 
  3. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, 
  4. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 
  5. stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 
  6. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, 
  7. naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, 
  8. (uchylona)
 4. danych publicznych, w tym:
  1. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: 
   • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, 
   • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, 
  2. stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, 
  3. treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, 
  4. informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 5. majątku publicznym, w tym o:
  1. majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, 
  2. innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, 
  3. majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, 
  4. majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, 
  5. dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, 
  6. długu publicznym, 
  7. pomocy publicznej, 
  8. ciężarach publicznych.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej
 • wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia
 • udostępniania w portalu danych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.2018.29) nakłada na podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze.

 

Rozporządzenie określa sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zwanym dalej "rejestrem", podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji. 

1.  Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.
2.  Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:

 1. nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;
 2. nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;
 3. określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;
 4. wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;
 5. oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;
 6. wskazanie okresu udostępniania danych;
 7. zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;
 8. oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;
 9. własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

3.  W przypadku stwierdzenia braków wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


PDFwniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.pdf (94,80KB)